ការ​នាំ​ចេញ​វាយនភណ្ឌ​និង​សម្លៀក​បំពាក់​របស់​ចិន​បាន​កើន​ឡើង ៩,៩% ក្នុង​ខែ​មករា ដល់​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០

news3 (1)

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (MIIT) បានឱ្យដឹងថា តម្លៃនៃការនាំចេញវាយនភ័ណ្ឌ និងសម្លៀកបំពាក់ពីប្រទេសចិនបានកើនឡើង 9.9 ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដល់ 265.2 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 11 ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ ទិន្នន័យ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ការ​នាំ​ចេញ​ទាំង​វាយនភ័ណ្ឌ និង​សម្លៀក​បំពាក់​បាន​កើន​ឡើង​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា។

ក្នុងអំឡុងខែមករា ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ការនាំចេញផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌបានកត់ត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំង 31 ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដល់ 141.6 ពាន់លានដុល្លារ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានធ្លាក់ចុះ ៧,២ ភាគរយ មកនៅត្រឹម ១២៣,៦ ពាន់លានដុល្លារ។

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ការនាំចេញវាយនភ័ណ្ឌបានកើនឡើង 22.2 ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដល់ 12 ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានកើនឡើង 6.9 ភាគរយដល់ 12.6 ពាន់លានដុល្លារ។

Fibre2Fashion News Desk (RKS)


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១